Wprowadź swój kod pocztowy, aby zapoznać się z ofertą cenową:

Nasza oferta ustalana, jest terytorialnie tak żebyśmy mogli zaproponować najkorzystniejsze warunki dla naszych Klientów

Ten serwis używa plików cookies - zobacz szczegóły. Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na używanie cookie.

Podane ceny są cenami przykładowymi.
Wprowadź kod pocztowy właściwy dla adresu instalacji usługi, aby poznać ceny dedykowane dla Twojej lokalizacji.

Infolinia

12 395 77 77

Czynna w dni robocze od 9:00 do 17:00

AktualnościAktualności

22.03.2017r.: Zmiana Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych świadczonych przez Dostawcę usług

Informujemy, że od dnia 23 kwietnia 2017 r. z uwagi na konieczność dostosowania zapisów Regulaminu do wymogów prawa w tym stanowisk oraz zaleceń organów regulacyjnych, zmianie ulega wzór Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych świadczonych przez Dostawcę usług.


W celu zapoznania się z nowym regulaminem zapraszamy do sekcji DOKUMENTY


Zmiana polegała na:


– dodaniu w § 11 Regulaminu nowych postanowień w ust. 8-12 o następującej treści:


“8. Dostawca usług traktuje wszystkie transmisje danych równo, w sposób niedyskryminujący Abonentów, nie ingerując przy tym w treść transmisji, aplikacje czy urządzenia końcowe co nie wyłącza stosowania odpowiednich środków zarządzania ruchem zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz w sposób określony poniżej.

9. W ramach zarządzania Sieci i Usługami, Dostawca stosuje środki zarządzania ruchem, które nie wpływają na ochronę danych osobowych oraz prywatność Abonentów. Stosowane środki zarządzania ruchem mają na celu zapewnienie ogólnej jakości i komfortu Abonentowi w oparciu o obiektywne różnice w wymogach dotyczących technicznej jakości usług powodując proporcjonalny podział zasobów sieci pomiędzy Abonentów korzystających z usług Dostawcy.

10.Stosowane środki zarządzania ruchem mogą powodować ograniczenia, ingerowanie w treści oraz aplikacje w sytuacjach:

a) konieczności wypełnienia obowiązku blokowania określonych treści, aplikacji czy usług zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa krajowego oraz unijnego oraz konieczności wykonania orzeczeń sądów lub rozstrzygnięć innych organów państwowych,

b) konieczności zapobiegania przeciążeniom sieci oraz łagodzenia skutków przeciążenia sieci,

c) konieczności dbania o zapewnienie integralności i bezpieczeństwa sieci.

11. Zastosowane środki zarządzania ruchem nie mogą powodować monitorowania treści przesyłanych treści za wyjątkiem sytuacji określonych w ust 10 pkt a) i b).

12. Korzystanie z treści, aplikacji lub usług wymagających wyższej prędkości aniżeli tej z jakiej korzysta Abonent w ramach wybranego w Umowie Abonenckiej Pakietu, może być utrudnione lub całkowicie niemożliwe w szczególności z powodu:

a) korzystania z aplikacji, treści lub usług wymagających prędkości zbliżonej do maksymalnej;

b) odtwarzania online video o wysokiej rozdzielczości;

c) jednoczesnego korzystania z treści, aplikacji i usług.

Faktyczna możliwość świadczenia usługi o prędkości maksymalnej (deklarowanej) dostępnej wskazanej w Umowie Abonenckiej jest uzależniona od:

a) aktualnych możliwości Sieci w tym normalnej eksploatacji Sieci;

a) obciążenia, czy ograniczenia technologicznego Sieci, pozostające poza kontrolą Dostawcy usług;

b) Terminala Abonenckiego w tym jego parametrów technicznych, konfiguracji czy prawidłowej eksploatacji – przy czym parametry transmisji danych za pośrednictwem połączeń bezprzewodowych mogą różnić się od poziomów prędkości dedykowanych dla połączeń kablowych z uwagi na warunki techniczne oraz technologiczne systemu Wi – Fi;„


Dotychczasowa numeracja § 11 Regulaminu ulega zatem zmianie poprzez zmianę dotychczasowego ust. 8 na ust. 13, ust. 9 na ust. 14, ust. 10 na ust. 15, ust.11 na ust. 16.


– nadaniu nowego brzmienia § 12 ust.2 Regulaminu o następującej treści :


“2. Dostawca Usług zapewnia świadczenie Usług na minimalnym poziomie z uwzględnieniem wybranego Pakietu wybranego przez Abonenta:

10.Stosowane środki zarządzania ruchem mogą powodować ograniczenia, ingerowanie w treści oraz aplikacje w sytuacjach:

a) dla pakietu FiberToHome Start: download 1 mb/s, upload 0,2 mb/s

b) dla pakietu FiberToHome GIGABIT: download 200 mb/s, upload 200 mb/s

c) dla pakietu FiberToHome GIGABIT +TV: download 200 mb/s, upload 200 mb/s

oraz na maksymalnym (deklarowanym) dostępnym poziomie prędkości określonej w Cenniku lub Umowie z uwzględnieniem wybranego Pakietu przez Abonenta. Dostawca Usług gwarantuje parametry jakości świadczonej Usługi dostępu do sieci Internet dla danych wysyłanych i odbieranych na poziomie parametrów przepustowości (prędkości minimalne) zgodnie z wybranym Pakietem przez Abonenta w Umowie. Z uwagi na to że świadczenie Usług telefonicznych oparte jest na protokole IP, Dostawca usług gwarantuje jakość parametrów przepustowości wyżej wskazanych Usług na poziomie zadeklarowanym dla Usługi dostępu do sieci Internet.„


– nadaniu nowego brzmienia w § 12 ust. 7 o następującej treści:

“Dostawca Usług informuje Abonenta o wyczerpaniu pakietu transmisji danych w przypadku usług dostępu do Internetu w ruchomej sieci Internet, zgodnie z postanowieniami § 11 ust. 13 Regulaminu.„


– usunięcie w § 17 ust. 4 Umowy zdania drugiego;


– nadaniu nowego brzmienia w § 17 ust. 5 o następującej treści:


“Spór pomiędzy Konsumentem a Dostawcą Usług może być zakończony polubownie w drodze postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej jako podmiotu uprawnionego, na wniosek Abonenta lub z urzędu, jeżeli wymaga tego ochrona interesu Abonenta, zgodnie z zasadami określonymi w art. 109 ustawy Prawo telekomunikacyjne lub przed stałym polubownym sądem konsumenckim przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z art. 110 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Informacje o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej znajdują się na stronie https://www.uke.gov.pl/pozasadowe–rozwiazywanie–sporow–konsumenckich–21203„


Jednocześnie informujemy, że zmiana Regulaminu stanowi zmianę warunków Regulaminu w rozumieniu art. 60a ust. 3a ustawy z dnia 10 stycznia 2014 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.), w związku z czym w przypadku jeśli nie akceptują Państwo propozycji wprowadzenia zmian mają Państwo prawo do rozwiązania zawartej umowy abonenckiej w formie pisemnej w terminie do dnia 22 kwietnia 2017 r. W razie rozwiązania umowy Operatorowi przysługiwać będzie jednak prawo do żądania zwrotu ulg udzielonych przy jej zawarciu zgodnie z art. 60 a ust 3a pkt 1) ustawy z dnia 10 stycznia 2014 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).