Wprowadź swój kod pocztowy, aby zapoznać się z ofertą cenową:

Nasza oferta ustalana, jest terytorialnie tak żebyśmy mogli zaproponować najkorzystniejsze warunki dla naszych Klientów

Ten serwis używa plików cookies - zobacz szczegóły. Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na używanie cookie.

Podane ceny są cenami przykładowymi.
Wprowadź kod pocztowy właściwy dla adresu instalacji usługi, aby poznać ceny dedykowane dla Twojej lokalizacji.

Infolinia

12 20 20 220

AktualnościAktualności

Ogłoszenie o udostępnieniu Planu połączenia (art. 500 § 2 i 21 k.s.h.)

W związku z zamiarem połączenia spółki pod firmą ’’TOYA’’ – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi przy ul. Łąkowej 29, 90-554 Łódź, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000062796, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7250013208, REGON: 004274906, o kapitale zakładowym 500.150,00 zł („Spółka przejmująca”) ze spółką pod firmą INTRINO spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. J. Lea 114, 30-133 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000430725, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6772370651, REGON: 122642422, o kapitale zakładowym 5.000,00 zł, zarządy spółek, działając na podstawie art. 498 i nast. ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2017.1577 t.j. z dnia 2017.08.24, dalej: k.s.h.) w dniu 24 kwietnia 2018 r. uzgodniły plan połączenia ww. spółek („Plan połączenia”).


W związku z powyższym, Zarząd, na podstawie art. 500 § 2 i 21 k.s.h., niniejszym bezpłatnie udostępnia do publicznej wiadomości Plan połączenia wraz z załącznikami.


Do pobrania:


1. Plan połączenia,

2. Załącznik nr 1 – projekt uchwały o połączeniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej,

3. Załącznik nr 2 – ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31 marca 2018 r.,

4. Załącznik nr 3 – oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 31 marca 2018 r.,

5. Załącznik nr 4 – oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 31 marca 2018 r.


Zarząd Spółki informuje, że stosownie do art. 516 § 6 k.s.h. w zw. z art. 500 § 2 i 21 k.s.h., udostępnienie Planu połączenia następuje co najmniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia.